EkoSłupek AirSensor PRO to rozbudowana wersja EkoSłupka AirSensor przeznaczonego do pomiaru stężenia zanieczyszczeń w postaci pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 i PM10 w powietrzu (wersja Standard) oraz dodatkowo lotnych związków organicznych w postaci formaldehydu (wersja Premium).

Nowy innowacyjny EkoSłupek AirSensor PRO posiada, obok powyższych, zdolność do pomiaru stężeń gazów cieplarnianych, takich jak: tlenek i dwutlenek azotu (NO, NO2), ozon (O3), tlenek węgla (CO), dwutlenek siarki (SO2) z jednoczesną sygnalizacją jakości powietrza za pomocą oświetlenia LED, które, w zależności od wyników najgorszego aktualnie stężenia pyłów zawieszonych, związków organicznych lub gazów cieplarnianych, przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza przyjętym przez GIOŚ.

Dodatkowo EkoSłupek AirSensor PRO wyposażony w czujniki pyłów zawieszonych, związków organicznych oraz gazów cieplarnianych może obsłużyć również system:

  • radiowy LoRa WAN umożliwiający obsługę czujników tak zwanych wyniesionych, rozumianych jako internet rzeczy (IoT ang. Internet of Things),
  • pomiaru hałasu, w skład którego wchodzi dodatkowy czujnik hałasu wbudowany bezpośrednio w obudowę EkoSłupka,
  • pomiaru wilgotności gleby, w skład którego wchodzi czujnik wilgotności gleby zabudowany w obudowie hermetycznej jako czujnik niezależny, łączący się bezpośrednio do systemu radiowego LoRa WAN lub wbudowany w podbudowę fundamentową EkoSłupka,
  • wodny, w skład którego wchodzi czujnik przepływu wody oraz poziomu lustra wody. Czujniki te w wersji z zasilaniem bateryjnym lub solarnym jako czujniki IoT umożliwiają pomiar prędkości nurtu w rzece (czujnik przepływu wody) oraz pomiar aktualnego stanu wody w dowolnym akwenie wodnym (czujnik poziomu lustra wody). Czujniki zabudowano w hermetycznej obudowie, pracują w trybie rzeczywistym z zasilaniem bateryjnym i/lub solarnym.

 

 

EkoSłupek AirSensor PRO może zostać doposażony w odbiornik radiowy, koncentrujący dane z wszystkich urządzeń telemetrycznych w promieniu do 1 km. Urządzenie zbiera również dużą ilość danych monitorując lokalny stan jakości powietrza. Następnie wysyła własne i pozyskane dane z podłączonych czujników do chmury e-Gminy.  Dane z chmury trafiają również do aplikacji EkoSłupek PRO, wizualizującej dane pochodzące ze wszystkich EkoSłupków AirSensor PRO i współpracujących z nimi sensorów systemów pomiaru hałasu, wilgotności gleby i przepływu oraz poziomu lustra wody.